Organizing Committee

International University - Vietnam National University HCMC, Vietnam

 • Ho Thanh Phong
 • Chu Quoc Thang
 • Truong Quang Duoc
 • Tran Tien Khoa
 • Nguyen Duc Cuong
 • Nguyen Hong Quang
 • Phan Bao Ngoc
 • Hoang Van
 • Tran Thi Ngoc Diep
 • Doan Mai Huong
 • Le Quang Vinh
 • Luu Ngoc Yen Huong
 • Ha Viet Uyen Synh
 • Tran Thanh Tung
 • Dao Tran Hoang Chau
 • Ha Son Hai
 • Dang Huynh Tu
 • Nguyen Tien Dung
 • Tran Thi Thanh Lich